ico-tel Rezerwacja biletów: 77 433-39-52
christie3Ddolby
Polityka prywatności

Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), które jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.
W związku z powyższym poniżej przedstawiamy informację do zapoznania się.


Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Cel wprowadzenia RODO:
Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w  zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.
Tożsamość Administratora Twoich danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Cinema N3D Nysa Al. Lompy 3
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Cinema N3D Nysa (IODO):
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z IODO możesz skontaktować się email: sobiewolny@gmail.com lub listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Cinema N3D
Al. Lompy 3
48-300 Nysa
 
Przepisy, na podstawie których przetwarzamy Twoje dane osobowe:
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego w szczególności, gdy:
- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, - której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
- żądania ich sprostowania;
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych po okresie, o którym mowa poniżej;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- przeniesienia danych.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: sobiewolny@gmail.com
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane przez Cinema N3D w Nysie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji.
Odbiorcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe:
Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzania w Cinema N3D w Nysie czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Cinema N3D w Nysie narzędzi teleinformatycznych.
Przetwarzane przez Cinema N3D w Nysie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Cinema N3D w Nysie podejmuje środki prawne, techniczne i organizacyjne, jakie uważa
za niezbędne do zachowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przestrzega odpowiednich obowiązków i wyjątków określonych w obowiązujących przepisach.
Prawo wniesienia skargi, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone:
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia - na niezgodne z RODO przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Cinema N3D w Nysie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 531 03 00Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć proste dane tekstowo numeryczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


Jakich plików "cookies" używamy?


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe” (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Nazwa cookie

Nazwa cookie

Nazwa cookie

PHPSESSID

sesyjny

Przechowuje identyfikator sesji

sid

trwały

Losowy identyfikator użytkownika

last_visit

trwały

Przechowuje czas ustatniej wizyty

policy_akcept

trwały

Przechowuje informacje czy użytkownik zaakceptował politykę prywatności

 


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

facebook